List/Grid

Tag Archives: người dân thuộc hộ nghèo

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày  08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08/01/2010

Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày  08/01/2010 do Ủy ban dân tộc, Bộ tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 27/08/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở những vùng khó khăn