List/Grid

Tag Archives: người có công với cách mạng

Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01-07-2013

Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01-07-2013

Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01-07-2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định   ngày 26/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với… Read more »

Nghị định 52/2011/NĐ-CP ngày 30/06/2011

Nghị định 52/2011/NĐ-CP ngày 30/06/2011

Nghị định 52/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010

Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 11/9/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính – Bộ Y ban hành sửa đổi, bổ sung Phần I, Phần II Thông tư liên tịch số 17/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2006 và thay thế Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BYT hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với Cách Mạng.

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010

Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 06/04/2010 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009

Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009

Nghị định số 38/2009/NĐ-CP ngày 23/04/2009 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi  đối với người có công với cách mạng.

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009

Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/03/2009 của Bộ Tài Chính – Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn cấp phát, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp  tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý.

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16/09/2008

Nghị định số 105/2008/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 16/09/2008 quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007

Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007

Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý về người được trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý và cộng tác viên trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp lý và quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006

Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/05/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 07/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.