List/Grid

Tag Archives: N ghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30 /10/2009

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động