List/Grid

Tag Archives: nợ thuế

Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008

Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008

Thông tư số 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 của Bộ Tài Chính. Hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế.