List/Grid

Tag Archives: nợ tồn đọng đối với Doanh Nghiệp Nhà nước

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Nghị định số 69/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 69/2002/ND-CP ngày 12 tháng 7 năm 2002 về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước