List/Grid

Tag Archives: nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch

Thông tư 146/2009/TT-BTC ngày 20/07/2009

Thông tư 146/2009/TT-BTC ngày 20/07/2009

Thông tư 146/2009/TT-BTC ngày 20/07/2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.