List/Grid

Tag Archives: nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009;hế độ thu

Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009

Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009

Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/07/2009 quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.