List/Grid

Tag Archives: nộp phí cấp phép quảng cáo

Thông tư số 64/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/07/2008

Thông tư số 64/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/07/2008

Thông tư số 64/2008/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/07/2008 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 67/2004/TT-BTC ngày 07/7/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo