List/Grid

Tag Archives: mua lương thực dự trữ

Thông tư 70/2011/TT-BTC ngày 23/05/2011 của Bộ Tài chính

Thông tư 70/2011/TT-BTC ngày 23/05/2011 của Bộ Tài chính

Thông tư 70/2011/TT-BTC ngày 23/05/2011 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số nội dung của Quyết định số 15/2011/QĐ-TTg ngày 09/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc mua lương thực dự trữ nhà nước hàng năm.