List/Grid

Tag Archives: môn học pháp luật

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/07/2008

Quyết định số 33/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 07 năm 2008  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ban hành Chương trình môn học pháp luật dùng cho đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp.