List/Grid

Tag Archives: môi trường biển và hải đảo

Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008

Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008

Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/08/2008 do Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục biển và hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.