List/Grid

Tag Archives: miễn thuế thu nhập cá nhân là người Việt Nam

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009

Thông tư số 57/2009/TT-BTC ngày 24/03/2009 của Bộ Tài Chính ban hành hướng dẫn việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc tại văn phòng đại diện của các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.