List/Grid

Tag Archives: miễn thuế nhập khẩu

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC ngày 14/07/2010

Thông tư số 101/2010/TT-BTC  ngày 14/07/2010 do  Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính Phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Thông tư số 05/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010

Thông tư số 05/2010/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành ngày 25/01/2010 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày 02 tháng 02 năm 2007 của Bộ Thương mại về phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 15 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.