List/Grid

Tag Archives: máy bơm chữa cháy

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC  ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2008

Quyết định số 96/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 30 tháng 10 năm 2008 Về việc ban hành định mức bảo quản máy bơm chữa cháy dự trữ quốc gia do Cục Dự trữ quốc gia trực tiếp quản lý.