List/Grid

Tag Archives: mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp

Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 12/08/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 12/08/2008

Quyết định số 61/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 12/08/2008 của  Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội. Ban hành mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị trường.