List/Grid

Tag Archives: mức thu lệ phí địa chính

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008

Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 18/07/2008 do UBND thành Phố Hồ Chí Minh ban hành về ban hành mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.