List/Grid

Tag Archives: mức lương

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009

Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06/04/2009 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu chung.

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004

Nghị định số 203/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu