List/Grid

Tag Archives: mức chi cho công tác tiếp nhận

Thông tư 21/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009

Thông tư 21/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009

Thông tư 21/2009/TT- BYT ngày 20/11/2009 hướng dẫn nội dung, mức chi cho công tác tiếp nhận, sàng lọc máu toàn phần và điều chế các chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.