List/Grid

Tag Archives: mục tiêu vì sự tiến bộ của Phụ nữ

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg ngày 22/8/2008

Quyết định số 114/2008/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc kiện toàn ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam.