List/Grid

Tag Archives: mẫu thuốc xác định chất lượng

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010

Thông tư 04/2010/TT-BYT ngày 12/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc lấy mẫu thuốc để xác định chất lượng.