List/Grid

Tag Archives: mẫu hợp đồng quản lý

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010

Thông tư số 13/2010/TT-BXD ngày 20/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành mẫu hợp đồng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.