List/Grid

Tag Archives: mại dâm

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009

Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 29/05/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009

Quyết định số 364/QĐ-TTg ngày 19/03/2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành hướng dẫn bổ sung thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.