List/Grid

Tag Archives: luật thuế lợi tức

Luật thuế Lợi tức số 270B NQ/HĐNN8 ngày 08/08/1990

Luật thuế Lợi tức số 270B NQ/HĐNN8 ngày 08/08/1990

Luật thuế Lợi tức số 270B NQ/HĐNN8, ngày 08/08/1990 quy định tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế có lợi tức từ các hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác trên lãnh thổ Việt Nam (gọi chung là cơ sở kinh doanh) đều phải nộp thuế lợi tức theo quy định của Luật này