List/Grid

Tag Archives: Luật doanh nghiệp tư nhân

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp Tư nhân số 35 – L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp Tư nhân số 35 – L/CTN của QH/09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật Sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994. Luật Quy định Sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp tư nhân.Luật này sửa đổi một số điều của Luật doanh nghiệp tư nhân được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/ 12/1990 quy định sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp Tư nhân