List/Grid

Tag Archives: Luật xây dựng

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ

Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao – Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao.

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản

Luật số 38/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Luật liên quan đến Đầu tư Xây dựng Cơ bản.

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16-12-2004 của Chính phủ Quy định Quản lý chất lượng Công trình Dây dựng

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chon nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006

Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Đđiều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 07/12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 được Quốc hội thông qua quy định về hoạt động xây dựng.