List/Grid

Tag Archives: Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010

Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/03/2010 do Chính Phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 35/2009/QH12 của Quốc Hội ngày 18/06/2009 ban hành về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.