List/Grid

Tag Archives: Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Thông tư  09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010

Thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010

Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28/04/2010 về việc Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010

Thông tư số 17/2010/TT-BTC ngày 01/02/2010 của Bộ Tài chính ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về dự trữ nhà nước đối với nhà bạt cứu sinh.

Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009

Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009

Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03/08/2009 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/08/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật