List/Grid

Tag Archives: luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009

Thông tư số 64/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009

Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định của Chính Phủ số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003

Nghị định của Chính Phủ số 149/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được QH08, ngày 30/06/1990

Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt được QH08, ngày 30/06/1990

 
Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30/06/1990 và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/1990.Luật này quy định thuế tiêu thụ đặc biệt.
 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17/06/2003

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17/06/2003

 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11 ngày 17/6/2003 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt ngày 20 tháng 5 năm 1998.
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được QH/09 thông qua ngày 28/10/1995

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/10/1995.Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã được Quốc hội khoá VIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1990 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt được Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05 /07 /1993 quy định, sửa bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Luật sửa đổi bổ sung  một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 do quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 20/05/1998 nhằm điều tiết thu nhập của người tiêu dùng cho ngân sách nhà nước một cách hợp lý, tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh đối với một số hàng hóa, dịch vụ;