List/Grid

Tag Archives: luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011

Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011.

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011

Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/02/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành… Read more »

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010

Thông tư số 176/2010/TT-BTC ngày 05/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp trích trước vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp để tạo nguồn hỗ trợ cho các huyện nghèo thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư số 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010

Thông tư 40/2010/TT-BTC ngày 23/03/2010 do Bộ Tài Chính ban hành ngày 23/03/2010 hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản.

Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008

Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008

Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nghị định của Chính phủ số 26/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 26/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ_CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.