List/Grid

Tag Archives: Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011

Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 1/7/2011

Nghị định số  53/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.