List/Grid

Tag Archives: Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/03/2011 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp 1993

Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 10 tháng 7 năm 1993 để khuyến khích sử dụng đất nông nghiệp có hiệu quả; thực hiện công bằng, hợp lý sự đóng góp của tổ chức, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào ngân sách Nhà nước.