List/Grid

Tag Archives: luật thuế giá trị gia tăng

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghi đinh số 78/1999/ NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy định Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 102/1998/NĐ-CP ngày 21/12/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 28/1998/NĐ-CP ngày 11/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định của Chính phủ số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định của Chính phủ số 158/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế Giá trị gia tăng

Nghị định của chính phủ số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên khoản giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Luật sửa đổi bổ sung  một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 do quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 156/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định số 148/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 148/2004/nđ-cp ngày 23 tháng 7 năm 2004 về sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 7 nghị định số 158/2003/nđ-cp ngày 10 tháng 12 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định số 95/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 95/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 1 nghị định số 76/2002/nđ-cp ngày 13 tháng 9 năm 2002 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 76/2002/NĐ-CP

Nghị định số 76/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 29 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 15/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 09 tháng 5 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 90/1999/NQ-UBTVQH 10 ngày 03 tháng 9 năm 1999 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số Danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hoá, dịch vụ