List/Grid

Tag Archives: Luật Thanh tra.

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về nguyên tắc hoạt động thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan thanh tra nhà nước; hoạt động thanh tra; thanh tra lại; quản lý nhà nước về công tác thanh tra; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong việc bảo đảm công tác thanh tra; xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra.

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010

Thông tư số 02/2010/TT-TTCP ngày 02/03/2010 củaThanh Tra Chính Phủ ban hành quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra.

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006

Nghị định số 157/2006/NĐ-CP ngày 27/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Ngoại giao.

Nghị định số 117/2006/NĐ-CP ngày 09/10/2006

Nghị định số 117/2006/NĐ-CP ngày 09/10/2006

Nghị định số 117/2006/NĐ-CP ngày 09/10/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công nghiệp.

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28/08/2006

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28/08/2006

Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Khoa học và Công nghệ .

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006

Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/08/2006 do Chính phủ ban hành quy định về ổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục.

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 63/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra Công an nhân dân.

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/10/2007

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/10/2007

Nghị định số 161/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/10/2007 Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Nghị định số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra.

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 99/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của ban thanh tra nhân dân.

 

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 41/2005/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thanh tra.