List/Grid

Tag Archives: Luật Thống kế số 04/2003/QH ngày 17/06/2003

Luật Thống kế số 04/2003/QH  ngày 17/06/2003

Luật Thống kế số 04/2003/QH ngày 17/06/2003

Luật Thống kế số 04/2003/QH  ngày 17/06/2003 được Quốc hội khóa 11 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê và hệ thống tổ chức thống kê nhà nước.; việc điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân ngoài hệ thống tổ chức thống kê nhà nước do Chính phủ quy định.