List/Grid

Tag Archives: luật thương mại

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về một số hoạt động xúc tiến thương mại, bao gồm khuyến mại; quảng cáo thương mại; hội chợ, triển lãm thương mại.

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006

Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định số 12/ 2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006

Nghị định số 12/ 2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006

Nghị định số 12/ 2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH10

Luật Thương mại 2005 số 36/2005/QH10

Luật thương mại số 36/2005/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005  quy định Hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hoặc luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định áp dụng Luật này; Hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnhthổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng Luật này

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 10 tháng 10 năm 2004 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 44/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.