List/Grid

Tag Archives: Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 1992

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân 1992

Luật tổ Chức Viện Kiểm Sát Nhân Dân,Căn cứ vào Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ nhất, thông qua ngày 7 tháng 10 năm 1992.

Luật Tổ  chức  Viện Kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10

Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10

Luật Tổ  chức  Viện Kiểm sát nhân dân số 34/2002/QH10 được Quốc Hội thông qua ngày 02/04/2002 quy định về tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân.