List/Grid

Tag Archives: Luật Tổ Chức Quốc Hội. tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Luật Tổ Chức Quốc Hội 1992

Luật Tổ Chức Quốc Hội 1992

Căn cứ vào Chương VI Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật này quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng và các Uỷ ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của các đại biểu Quốc hội. được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa VIII, kỳ họp thứ 11, thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1992.