List/Grid

Tag Archives: Luật sửa đổi số 63/2010/QH12

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12 ngày 24/11/2010

Luật sửa đổi số 63/2010/QH12, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 24/11/2010 của Quốc hội.