List/Grid

Tag Archives: Luật Sửa đổi một số điều của Luật công ty

Luật sửa đổi một số điều của Luật công ty số 35 – L/CTN của Quốc Hội

Luật sửa đổi một số điều của Luật công ty số 35 – L/CTN của Quốc Hội

Luật Sửa đổi một số điều của Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/0 6/1994. Luật quy định sửa đổi một số điều của Luật công ty. Luật này sửa đổi một số điều của Luật công ty được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1990.