List/Grid

Tag Archives: Luật số 36/2009/QH12

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

Luật sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12

Luật số 36/2009/QH12 ngày 29/06/2009 của Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Sở hữu Trí tuệ.