List/Grid

Tag Archives: Luật số 35/2009/QH12

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số 35/2009/QH12 của Quốc hội

Luật số 35/2009/QH12 của Quốc Hội ngày 18/06/2009 ban hành về Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.