List/Grid

Tag Archives: Luật số 13/2008/QH12

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03-06-2008

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03-06-2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3