List/Grid

Tag Archives: Luật ngân hàng nhà nước

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010

Thông tư số 22/2010/TT-NHNN ngày 29/10/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về huy động và cho vay vốn bằng vàng của các tổ chức tín dụng.

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

Thông tư 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ quyết định số 03/2006/qđ-nhnn ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và quyết định số 11/2007/qđ-nhnn ngày 15/03/2007 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 03/2006/qđ-nhnn.

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006

Nghị định số 161/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 do Chính phủ ban hành quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt, phí giao dịch tiền mặt và việc rút tiền mặt với số lượng lớn bằng Đồng Việt Nam trong giao dịch, thanh toán tại Việt Nam.

Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 do Chính phủ ban hành về danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng.