List/Grid

Tag Archives: Luật Năng lượng nguyên tử

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/06/2010

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/06/2010

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010

Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17/05/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.