List/Grid

Tag Archives: Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/06/2010

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22/06/2010

Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành của Luật Năng lượng nguyên tử về Nhà máy điện hạt nhân.