List/Grid

Tag Archives: luật lao động

Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 28/2010/NĐ-CP ngày 25/03/2010

Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày  07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006

Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 do Chinh phủ ban hành về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu.

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động

Luật số 84/2007/QH11 ngày 02/04/2007 sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 29 tháng 11 năm 2006.
Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 71/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 23 tháng 11 năm 2000 Quy định việc kéo dài thời gian công tác của cán bộ, công chức đến độ tuổi nghỉ hưu

Nghị định số 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 07/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Chính sách cứu trợ xã hội