List/Grid

Tag Archives: Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước

Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước được QH09 thông qua ngày 22/06/1994

Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước được QH09 thông qua ngày 22/06/1994

 

Luật Khuyến khích Đầu tư trong nước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa IX, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 22/06/1994 quy định khuyến khích đầu tư trong nước.Trong đó Nhà nước bảo hộ và khuyến khích tổ chức, công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài cư trú lâu dài ở Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế – xã hội trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính phủ quy định cụ thể việc đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số số 35/2002/nđ-cp ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục a, b và c ban hành tại phụ lục kèm theo nghị định số 51/1999/nđ-cp ngày 8 tháng 7 năm 1999 của chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi).