List/Grid

Tag Archives: Luật khoáng sản

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 30/11/2010 của Quốc Hội

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010

Thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 09/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt.

Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006

Nghị định số 65/2006/NĐ-CP ngày 23/06/2006 do Chính phủ ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường.

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khoáng sản và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khoáng sản.

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Nghị định số 76/2000/NĐ-CP của Chính phủ  ngày 15 tháng 12 năm 2000 Quy định chi tiết việc thi hành Luật Khoáng sản (sửa đổi)