List/Grid

Tag Archives: Luật khoa học và Công nghệ

Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/07/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/07/2011

Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26/07/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý hoạt động chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP

Nghị định số 81/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và Công nghệ