List/Grid

Tag Archives: Luật khiếu nại tố cáo

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011

Thông tư số 44/2011/TT-BTC ngày 01/04/2011 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn công tác chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực hải quan.

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 53/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật khiếu nại, tố cáo và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo.

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định số 62/2002/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2002/ND-CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 67/1999/ND-CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại, tố cáo.